Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK IBULHSGFIN 29-04-21 234.15 -9.59 666500 -4.02
FUTSTK BHEL 29-04-21 51.05 -6.84 8106000 -7.66
FUTSTK CANBK 27-05-21 161.75 -6.72 43200 +33.33
FUTSTK APOLLOTYRE 25-03-21 244.00 -6.10 13875000 -4.41
FUTSTK NATIONALUM 27-05-21 58.10 -5.91 255000 +25.00
FUTSTK APOLLOTYRE 29-04-21 245.40 -5.67 590000 +6.31
FUTSTK CUMMINSIND 25-03-21 838.95 -5.56 1692000 +17.11
FUTSTK SAIL 29-04-21 72.50 -5.48 6840000 -6.98
FUTSTK APOLLOHOSP 29-04-21 2,902.50 -5.43 43000 +72.00
FUTSTK APOLLOHOSP 25-03-21 2,895.15 -5.39 1669000 +20.38
x
x