Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK COLPAL 26-11-20 1,548.95 -1.11 695800 -64.37
FUTSTK GRASIM 26-11-20 855.35 0.00 3088450 -60.71
FUTSTK ACC 26-11-20 1,694.30 -1.68 538500 -58.96
FUTSTK HEROMOTOCO 26-11-20 3,064.10 +0.03 946500 -58.62
FUTSTK TATAPOWER 26-11-20 60.15 +2.04 27499500 -57.79
FUTSTK BOSCHLTD 26-11-20 12,750.20 +8.41 71850 -57.21
FUTSTK VEDL 26-11-20 116.65 +2.87 26449200 -55.39
FUTSTK DLF 26-11-20 189.55 +0.58 10956000 -54.38
FUTSTK TATACHEM 26-11-20 369.30 +2.81 1854000 -54.13
FUTSTK EXIDEIND 26-11-20 174.25 +0.29 5011200 -53.29
x
x