Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
OPTIDX BANKNIFTY 25-03-21 754.85 +6.32 93825 +187550.00
OPTSTK BHEL 31-12-20 1.30 +85.71 2457000 +11600.00
OPTIDX NIFTY 03-12-20 131.00 -35.15 35025 +11575.00
OPTSTK EICHERMOT 26-11-20 4.15 -38.97 109550 +10333.33
OPTSTK CANBK 31-12-20 2.40 +20.00 355000 +7000.00
OPTSTK RBLBANK 31-12-20 15.40 -23.38 174200 +6600.00
OPTIDX NIFTY 28-01-21 22.35 -62.75 4350 +5700.00
OPTSTK SRTRANSFIN 26-11-20 10.90 -86.68 144072 +5300.00
OPTSTK DRREDDY 31-12-20 228.00 -32.14 13500 +5300.00
OPTSTK KOTAKBANK 26-11-20 23.00 -67.14 57600 +4700.00
x
x